Schadeberekening

Ook als eenmaal vaststaat dat er sprake is van een onrechtmatige daad of van een wanprestatie, staat nog niet vast óf er ook daadwerkelijk schade is geleden en wat de omvang van de schade is. Causaliteit speelt daarin een cruciale rol. De vraag is wat er gebeurd zou zijn als de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat een hypothetisch scenario moet worden uitgewerkt. Vanzelfsprekend is zo’n hypothetisch scenario niet met feiten te bewijzen; het valt of staat daarom met het zo aannemelijk mogelijk maken van het hypothetisch scenario.

Het opstellen van een schadebegroting gaat dus vaak verder dan het maken van complexe rekensommen. Daaraan vooraf gaat een gestructureerd en zorgvuldig proces om een hypothetisch scenario te definiëren én te onderbouwen. Dat bovendien zo objectief mogelijk is. Cadension beschikt over de expertise om dit op een professionele wijze te doen; de deskundigheid van een gerechtelijk deskundige en van een financieel forensisch expert komen hierin perfect bij elkaar. Dat levert voor u een schadeberekening op die goed leesbaar, begrijpelijk en overtuigend is voor de rechtbank. Misschien niet met een schadebedrag dat aan uw eerste verwachting voldoet, maar wel met een degelijke onderbouwing.