Renteswaps kunnen zeer effectieve financiële instrumenten zijn om het renterisico van uw onderneming te managen. Verantwoord gebruik vereist deskundigheid, zorgvuldige informatievoorziening en goed risicomanagement. Daarvan blijkt in de praktijk helaas lang niet altijd sprake te zijn. Renteswaps hebben vaak een enorme impact, bijvoorbeeld bij de verkoop van het bedrijf, herfinanciering en bij een sterke daling van de variabele rente. Alleen al in het MKB zijn er tienduizenden bedrijven met renteswaps. En dat levert veel probleemgevallen op.

Advies

Wilt u een onafhankelijke analyse van uw specifieke situatie met renteswaps of andere rentederivaten? Neem dan contact op met Cadension. Wij geven u duidelijk inzicht in de kwaliteit van het advies dat de bank u destijds gaf; sluit het advies aan bij uw behoefte, financiële positie en risicoprofiel? Vervolgens geven wij u een concreet advies en weet u precies op welke punten u de bank kunt aanspreken. Want u wilt niet alleen een analyse van uw probleem, maar ook een oplossing. Zonder meteen in een juridisch traject te komen. Op deze manier heeft Cadension al diverse zaken succesvol afgerond.

Herstelkader

De Nederlandse banken die renteswaps hebben verkocht aan hun klanten, moesten – op toezicht van AFM-  deze contracten vóór eind 2015 herbeoordelen. AFM heeft echter in december 2015 geconstateerd dat de banken die herbeoordelingen onvolledig én onjuist hebben uitgevoerd. Daarom heeft de minister van Financiën een commissie van onafhankelijke deskundigen aangesteld, die een ‘herstelkader’ moeten ontwerpen. De definitieve versie van dat herstelkader is op 19 december 2016 door deze Derivatencommissie gepresenteerd. Alle banken compenseren nu volgens de regels van dit herstelkader hun klanten voor geleden schade. Cadension is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming en de inhoud van het herstelkader, om de belangen van haar klanten te behartigen.

U kunt uw compensatievoorstel van de bank laten controleren door Cadension. U bent daardoor verzekerd van een goed voorstel. Wij hebbben jarenlang ervaring met complexe schadeberekeningen voor rentederivaten en kunnen precies aangeven op welke punten compensatie van uw renteswap zou moeten plaatsvinden en waarom. Op deze manier hebben wij voor diverse klanten een hogere uitkering weten te realiseren (FD 26 april 2019 – Derivatendrama kan zo 0,5 mln schelen).

Wanneer wij fouten ontdekken in het voorstel van de bank, kunnen wij u volledig begeleiden in de gesprekken met de bank tot en met een (eventueel) verzoek voor bindend advies bij de Geschillencommissie.

Met behulp van professionele software maken we alle noodzakelijke berekeningen van rentederivaten, zodat u ook daarvoor niet afhankelijk bent van de bank. Meer informatie hierover vindt u in onze brochure.

Diezelfde analyse kan vervolgens als basis dienen voor een klacht bij de bank, wanneer u geen genoegen kunt nemen met hun voorstel. Want het herstelkader is een minimumlat en zal mogelijk niet alle schade dekken in een specifiek geval. Zo’n klacht moet dan vanzelfsprekend wel goed onderbouwd zijn.

Voor meer informatie over de mogelijkheden rondom renteswaps neemt u contact op met Cadension.