Forensisch onderzoek

Elk onderzoek begint met een gedegen feitenonderzoek. Op basis van o.a. documenten, e-mails, gespreksverslagen en transcripties van telefoongesprekken wordt zo feitelijk mogelijk gereconstrueerd wat heeft plaatsgevonden. Vaak is het nodig om als vervolg daarop aan de hand van interviews met betrokken personen het feitenrelaas aan te vullen.

Cadension heeft ruime ervaring met forensische onderzoeken, wanneer het gaat om (fraude met) financiële producten en constructies. Op basis van het onderzoek worden dwarsverbanden gelegd en inzicht gecreëerd. Juist op dat punt ligt de toegevoegde waarde van Cadension. Want afzonderlijke feiten kunnen in relatie tot andere feiten of verklaringen een andere betekenis krijgen. Daarbij kan er speciale aandacht zijn voor het vaststellen van onregelmatigheden, al dan niet het gevolg van (vermeend) frauduleus handelen. Cadension is in staat om feitelijk, onderbouwd, helder, gestructureerd en inzichtelijk te rapporteren.