Viewing posts categorised under: Media

FD 14 juni 2021: ‘Reflectie AFM omzeilt echte valkuilen compensatieregeling’

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

De Autoriteit Financiële Markten speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen rondom rentederivaten in het MKB. Als toezichthouder heeft zij nu een reflectie geschreven over de uitvoering van het Herstelkader. Die heeft namelijk vier jaar langer geduurd dan oorspronkelijke bedoeld. De doelstelling van de reflectie is om lering te trekken ten behoeve van eventuele toekomstige compensatieregelingen.

Die reflectie is een goede eerste aanzet, maar om echt stappen voorwaarts te maken, is een veel grondiger analyse nodig. Zo blijkt in mijn praktijk bijvoorbeeld dat het probleem in derivatenkwesties niet zozeer wordt veroorzaakt door het product, maar veel meer door het (gebrekkige) advies. Als de toezichthouder (en banken) niet bereid is om veel dieper te kijken naar de inrichting van adviestrajecten binnen banken, en dan met name bij constructies waarbij verschillende productspecialisten zijn betrokken van verschillende afdelingen, dan mist zij een cruciaal aspect in de analyse.

Het Herstelkader heeft volledig geabstraheerd van het advies-aspect en richt zich vooral op producttechnische aspecten. Daar is het nodige voor te zeggen, maar het betekent ook dat klanten een compensatie krijgen zonder dat er ooit een klacht of probleem is geweest. Anderzijds kunnen klanten die daadwerkelijk een gebrekkig advies hebben gekregen een schade hebben ondervonden die veel groter is dan het Herstelkader kan compenseren. Het is daarom relevant om te onderzoeken of er sprake is van concentratie van gebrekkige advies c.q. klachten van klanten bij specifieke adviseurs of vestigingen van de bank. Om vervolgens te analyseren hoe dat advies tot stand is gekomen: welke datasystemen zijn gebruikt, hoe zijn die op elkaar afgestemd, welke afdelingen zijn betrokken, welke kennis is vereist, hoe vindt monitoring plaats, etc. Als daarover inzicht wordt verkregen, kunnen banken hun risico’s vooraf beter beheersen en kan (bij het alsnog voordoen van problemen op grotere schaal) veel gerichter en passender tot een goede oplossing worden gevonden. Dan hoeven mogelijk niet alle gevallen te worden gecompenseerd, maar alleen de specifieke gevallen waarbij bijvoorbeeld is gebleken dat een datasysteem onvolledig was ingevuld en vervolgens monitoring uitbleef. Daar hebben zowel de AFM, de banken als hun klanten baat bij.

In het FD werd een opinie-stuk van Cadension hierover gepubliceerd: Reflectie AFM omzeilt echte valkuilen compensatieregeling

FD 8 juni 2021: ‘Derivatendrama gaat verder in rechtszaal’

Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Met de afronding van het Herstelkader zijn voor veel ondernemers de problemen met rentederivaten opgelost. Maar er liggen nog vele zaken bij de rechtbank. Het FD vroeg commentaar aan Cadension op de bevindingen van advocaten dat kansen voor ondernemers bij het hof beter lijken dan bij de rechtbank Amsterdam.

Lees hier het artikel in het FD: Derivatendrama gaat verder in rechtszaal

Roeland Fernhout verrast scholieren met gedicht

Media

Het kantoor van Cadension in de binnenstad van Haarlem kijkt uit op het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Afgelopen maanden was dat vooral een erg leeg klaslokaal, in verband met de corona-maatregelen. Hoe mooi zou het zijn om de terugkerende leerlingen spontaan te verrassen met een gedicht, door een professioneel acteur? En op die manier de culturele sector ook een handje te helpen?

Dit was het resultaat: bericht NH Nieuws

FD 14 juni 2019: ‘AFM kan geen sancties opleggen rond derivaten’

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

In het ontwerp van het Herstelkader is er duidelijk aandacht besteed aan de governance rondom de uitvoering. Zo zijn de banken primair verantwoordelijk voor de correcte en tijdige afhandeling van de compensatie en dient de Externe Dossier Beoordelaar (EDB) elk dossier inhoudelijk te controleren door zelfstandig een schaduwberekening te maken en deze te vergelijken met die van de bank. Vervolgens verstrekt de EDB’er een zware verklaring aan de AFM om te bevestigen dat er met een zeer grote mate van zekerheid juist is gehandeld door de bank. AFM houdt verder toezicht op de correcte uitvoering van het Herstelkader en toetst aan de hand van steekproeven.

Uit onderzoek van het Financieele Dagblad blijkt, dat AFM bij het uitoefenen van dit toezicht over geen enkel handhavingsinstrument beschikt. Dat is een nogal ernstige ontwerpfout in het Herstelkader, immers toezichthouden op een dossier met een uitgebreid track-record met fouten op alle niveau’s vergt de beschikking over sanctiemiddelen.

Lees het artikel via deze link: FD 14 juni 2019 – AFM kan geen sancties opleggen

FD (26 april 2019): ‘Derivatendrama kan zo € 0,5 mln schelen’

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Op verzoek van het Financieele Dagblad heeft Cadension een inventarisatie uitgevoerd op de compensatievoorstellen die wij voor onze klanten hebben beoordeeld. Het resultaat was verontrustend: meer dan 50% van deze voorstellen is volgens onze beoordeling niet juist. En de impact van de fouten is groot, zoals het verhaal van de familie Broekman aantoont: volgens de banken zouden zij aanvankelijk een compensatie van € 15.000 krijgen, maar door onze inspanning is dat uiteindelijk op ruim € 500.000 gekomen.

Aard van de fouten

De fouten die wij tegenkomen in onze dossiers, hebben betrekking op nagenoeg alle onderdelen van het Herstelkader. Zo worden sommige klanten onterecht ‘out of scope’ verklaard door de bank, waardoor ze geen compensatie zouden krijgen. Maar ook in de koppeling van derivaten aan leningen komen fouten voor, net zoals bij de compensatieberekening voor de opslagverhoging en herstructureringen van derivaten. Ook constateren we dat onterecht bedragen in mindering worden gebracht op het compensatiebedrag, de zogenaamde ‘Eerdere Financiële Tegemoetkomingen’.

Status van geconstateerde fouten

Wanneer wij een fout constateren, wordt dit door ons met de bank besproken (in sommige gevallen doet de klant dat zelf, of zijn advocaat). Op basis van inhoudelijke onderbouwing, ondersteund met relevante documenten (zoals e-mails, brieven, etc.) leggen we dat voor aan de bank. In de meeste gevallen wordt daar door de banken adequaat op gereageerd, al kunnen de doorlooptijden nogal eens lang zijn. Veel van dit soort bezwaren zijn nog in behandeling bij de bank. Maar in 20% van al onze dossiers blijken fouten te zitten die inmiddels door de bank zijn erkend, en dus leiden tot een aangepast compensatievoorstel. Die aangepaste compensatiebedragen zijn 25% – 850% hoger dan het oorspronkelijke aanbod van de bank, en dat gaat vanzelfsprekend om significante bedragen.

Het percentage aangepaste compensatievoorstellen zou dus nog kunnen oplopen tot maximaal 50%. Dat betekent ook dat de onafhankelijke controle van de ‘Externe Dossier Beoordelaar’ niet waterdicht is. Dat is opvallend, omdat een aantal van de door ons geconstateerde fouten ook door deze EDB’er geconstateerd had kunnen (en moeten) worden op basis van het dossier dat de bank zelf heeft.

Vanzelfsprekend zijn niet alle bezwaren succesvol. We komen ook situaties tegen waarbij het dossier van de bank documenten bevat die wij niet van de klant hebben ontvangen; die kunnen een ander licht werpen op de situatie, waardoor blijkt dat het oorspronkelijke voorstel van de bank toch correct was. Of de bank honoreert een klacht niet, waarop vervolgens geen Bindend Advies mogelijk is, zodat de klant niets anders rest dan het voorstel te accepteren.

Complexiteit dossiers

Omdat zowel door banken als de AFM geen inzicht wordt gegeven in de opbouw van complexiteit van dossiers, is het moeilijk te zeggen of de dossiers die Cadension in behandeling heeft meer of juist minder complex zijn dan gemiddeld. Een algemene benchmark voor de complexiteit is het aantal gevallen waar sprake is van ‘coulance only’; in die gevallen is er sprake van compensatie op slechts één onderdeel, dat relatief makkelijk te berekenen is. Op zich is dat niet een hele goede benchmark (want ook in die gevallen kan iets mis gaan), maar het is wel de meest makkelijke. In onze praktijk blijkt tot op heden dat er sprake is van 13% ‘coulance only’ gevallen. Vermoedelijk is dat lager dan gemiddeld, maar -nogmaals- banken en AFM geven geen inzicht in deze cijfers. Ik doe een beroep op deze partijen om ook deze cijfers te publiceren.

Fout van de bank in uw voordeel

Een fout in een compensatievoorstel kan twee kanten opwerken; het kan in het voordeel of in het nadeel van de klant zijn. Beide situaties komen wij tegen in onze praktijk. Wel is het zo, dat het aantal fouten in het nadeel van de klant hoger is. Onze ervaring is dat klanten voor wie wij een fout in hun voordeel hebben ontdekt, er voor kiezen om het oorspronkelijke voorstel van de bank te accepteren.

Tevens zien we dat een klein aantal klanten er voor kiest om geen bezwaar in te dienen, wanneer wij een fout hebben geconstateerd. De zorg om de relatie met de bank te verstoren, is daarbij het meest gehoorde argument. Dit is overigens naar onze overtuiging niet nodig, omdat de bezwaren door de bank door een gespecialiseerde afdeling worden behandeld, die los staat van account managers van de bank. Wij hebben tot op heden in ieder geval niet gezien dat het indienen van een bezwaar repercussies had op de relatie met de bank; integendeel, in één geval heeft de bank een boeket bloemen gestuurd naar de klant, nadat alles was afgewikkeld.

Acceptatiegraad compensatieaanbiedingen

Zowel AFM als banken schermen met percentages van 95% als het gaat om de voorstellen die door klanten worden geaccepteerd. Dit zou een maatstaf zijn voor de goede kwaliteit van de compensatievoorstellen. Dit is echter te kort door de bocht. Het is voor klanten simpelweg onmogelijk om zélf te beoordelen of het aanbod van de bank geheel correct volgens het Herstelkader is uitgevoerd. Het Herstelkader bevat inmiddels 260 pagina’s met veel regels en even zoveel uitzonderingen. Zowel de interpretatie van die regels als de berekeningen zijn complex. Om vast te stellen of een compensatieaanbod correct is, moet de klantspecifieke situatie integraal worden beoordeeld, in het licht van al die regels en uitzonderingen.

Het feit dat een klant een voorstel accepteert, zegt dus niet dat is vastgesteld dat dat voorstel inhoudelijk correct is. Mogelijk zegt het wel dat hij tevreden is met het aangeboden bedrag (in absolute zin) of dat hij eindelijk een streep kan zetten onder een jarenlang slepend verhaal.

Lees hier het artikel in het FD: FD 26 april 2019 – Derivatendrama kan zo 0,5 mln schelen

FTM (24 april 2019): ‘Drieduizend ondernemers wachten nog op definitieve schadevergoeding rentederivaten’

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Het is inmiddels het langstlopende dossier op de website van FTM. Als één van de eersten doken zij destijds in de problematiek van de rentederivaten, en vele publicaties volgden sindsdien. FTM haalde het net op, om te kijken wat nu de status is. Daaruit blijkt dat met name Rabobank nog veel werk aan de winkel heeft; maar liefst 3.000 (complexe) dossiers moeten nog worden behandeld. En dat is belangrijk nieuws. Ten eerste is de informatievoorziening van Rabobank in de compensatiebrieven ontoereikend, waardoor het voor MKB-ers onmogelijk is om het voorstel te kunnen controleren. Ten tweede blijkt uit de dagelijkse praktijk bij Cadension dat juist in deze wat complexere dossiers veel fouten zitten; compensatieaanbiedingen zijn onvolledig en/of onjuist. Zo hebben wij al in een groot aantal dossiers fouten naar boven gehaald en deze namens de klant aangekaart bij de bank. Dat leidde tot fors hogere compensatiebedragen.

FTM zal dit derivatendossier voorlopig nog niet kunnen sluiten.

Lees hier het artikel op FTM: Drieduizend ondernemers wachten nog op definitieve schadevergoeding rentederivaten

 

FD 7 februari 2019: ‘Banken moeten afhandeling debacle rentederivaten niet als strafcorvee zien’

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Hoewel het derivatendebacle de Nederlandse banken net zoveel geld kost als de Libor-fraude en de witwas-affaire bij elkaar opgeteld, lijkt er weinig sprake te zijn van ‘lessons learned’ bij banken en toezichthouder. Ik schreef daarover een opinie voor het Financieele Dagblad van 7 februari 2019.

Lees de opinie via deze link: ‘FD 7 feb 2019 – Derivaten niet als strafcorvee_opinie

FD 27 aug 2018: ‘Rekening derivatendrama loopt op tot € 2 mrd’

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps, UK

De kosten van het Herstelkader voor de banken loopt verder op tot €  2 mrd. Dat bericht het FD naar aanleiding van onderzoek naar publicatie van halfjaarcijfers van de diverse banken. Opvallend daarbij is dat een aantal banken geen of nauwelijks mededelingen doet over de voorzieningen die zij hiervoor getroffen heeft. Maar wat nog sterker opvalt, is dat de kosten voor met name ABN AMRO en Rabobank inmiddels oplopen tot 36-40% van hun jaarwinst over de laatste drie jaren.

De stijging van de kosten wordt nu vooral veroorzaakt door de hoge uitvoeringskosten die de banken moeten maken om de compensatie-brieven te kunnen versturen. De kosten zouden in de toekomst nog verder kunnen stijgen, is mijn inschatting. De meest complexe renteswap-dossiers zijn nog niet of nauwelijks behandeld door de banken en het is niet ondenkbaar dat de twee grootbanken onvoldoende zicht hebben op de impact daarvan. Die impact kan er zijn op zowel de uitvoeringskosten als op de compensatiebedragen. Immers, uit onze eigen ervaring met compensatieberekeningen voor klanten blijkt dat de meer complexe dossiers (met meerdere derivaten, leningen, herstructureringen, etc.) vaak ook hogere compensatiebedragen tot gevolg hebben. Twee jaar geleden gaf ik tegenover het FD aan dat wanneer de vergelijking met de UK wordt gemaakt, de schade voor de banken in Nederland kan oplopen tot € 3 mrd.

Lees hier het artikel uit het FD: FD 27 aug 2018 – Rekening derivatendrama loopt op tot € 2 mrd

 

Das Kapital: ‘Banken harken miljoenen binnen voor onderwijs via renteswaps’

AFM, Herstelkader, Media, Rentederivaten, Renteswaps

Das Kapital schreef een artikel over de (gebrekkige) voortgang van de afwikkeling van het Herstelkader voor rentederivaten en de positie van onderwijsinstellingen. Deze instellingen (net als de meeste andere (semi-)publieke instellingen) worden namelijk in de meeste gevallen uitgesloten van compensatie volgens het Herstelkader. Dit probleem is al vele malen aangekaart bij politiek en toezichthouder, ondermeer door het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR), maar daarop is geen adequaat gehoor gegeven.

Het artikel van Das Kapital is mede gebaseerd op de periodieke voortgangsmeting die Cadension uitvoert. De voortgangsrapportage van AFM vindt namelijk slechts eenmaal per half jaar plaats, waardoor het niet mogelijk is om een actueel beeld te krijgen.

Lees hier het artikel: ‘Banken harken miljoenen binnen voor onderwijs via renteswaps

Kassa: ‘compensatie voor te hoge rente Crédit Agricole’

Media

Begin 2018 werd de Intermediaire Voorschotbank, een dochter van Crédit Agricole, veroordeeld door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De uitspraak volgde na een jarenlange strijd van Gerard de Graauw. Hij sluit in 2006 een doorlopend krediet af waarvoor torenhoge rentes worden gerekend. Die rentes zijn veel te hoog vindt De Graauw en hij krijgt gelijk.

Terugbetalen

De Intermediaire Voorschotbank moet van het KiFiD de teveel betaalde kredietvergoeding terugbetalen aan haar klant. Volgens de berekening van de bank gaat het om maar liefst 34.000 euro.

In de uitzending van Kassa op 31 maart 2018 wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze zaak. Op verzoek van Kassa controleerde Cadension de compensatieberekening die de bank heeft opgesteld. Daaruit blijkt dat de bank onterecht de wettelijke rente niet heeft meegenomen in haar berekeningen. Uit de berekeningen van Cadension volgt dat in de specifieke situatie van De Graauw hij recht heeft op grofweg 10% meer schadevergoeding.

Duizenden klanten

Uit onderzoek van Kassa blijkt dat de bewuste tekst over de rente in het prospectus door veel meer labels van Crédit Agricole wordt gebruikt. De tekst staat van 2002 tot in 2013 op tientallen momenten online. Het wordt in die periode in diverse downloadbare prospectussen en webpagina’s met productuitleg over doorlopende kredieten gebruikt. Het gaat onder meer om prospectussen van Interbank, NVF Voorschotbank, Finata Bank en Mahuko Financieringen. Hierdoor komen mogelijk duizenden klanten in aanmerking voor een soortgelijke compensatie.

Via deze link kunt u dit item uit de uitzending van Kassa terugkijken: Kassa 31 maart 2018